Przedsiębiorstwo Rozwoju Infrastruktury Gminy Olszanica „PRI” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością prowadzi  działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Olszanica zgodnie z zezwoleniem Wójta nr RRG.6233.2.1.2022 z dnia 30 lipca 2020 r.

Na terenie gminy Olszanica w miejscowości Uherce Mineralne przedmiotem działania Spółki – w zakresie objętym ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – będzie zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.

Spółka prowadzi swoje usługi na terenie Gminy Olszanica w oparciu o majątek stanowiący własność Gminy Olszanica.

Ceny i stawki opłat taryfowych.

Wyszczególnienie  taryfowa grupa odbiorców usługrodzaj cen i stawek opłatWielkość cen i stawek opłat w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfyWielkość cen i stawek opłat w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfyWielkość cen i stawek opłat w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
Grupa 1 – cena ścieków (zł/m3)15,2614,8314,68
stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./miesiąc)4,444,444,44
Grupa 2 – cena ścieków (zł/m3)15,4414,9214,91
stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./miesiąc)4,444,444,44
Grupa 3 – cena ścieków (zł/m3)15,7715,4015,25
stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./miesiąc)4,444,444,44

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z §2 rozporządzenia w sprawie określania taryf.