EU1
RP2
EU4
Projekt pn. „Bieszczad-ski – rewitalizacyjne koło zamachowe rozwoju Gminy Olszanica” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

NAZWA PROJEKTU

Projekt realizowany jest z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna (Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej).

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest rewitalizacja obszaru zdegradowanego poprzez rozwój działalności turystycznej oraz dostosowanie infrastruktury do pełnienia nowych funkcji. Ponadto, realizacja przedmiotowej inwestycji, która jest odpowiedzią na występujące problemy społeczno–gospodarcze i przyczyni się do realizacji następujących celów szczegółowych:

Sfera społeczna

 • Integracja społeczna mieszkańców.
 • Zmniejszenie poziomu bezrobocia na terenie gminy.

Sfera gospodarcza

 • Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości ukierunkowanej na rozwój turystyki na terenie gminy.

Sfera przestrzenno-funkcjonalna i techniczna

 • Zagospodarowanie zdegradowanych budynków użyteczności publicznej i ich adaptacja pod nowe funkcje publiczne.
 • Wykorzystanie turystycznego potencjału obszaru poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej na terenie gminy.

Sfera środowiskowa

 • Ograniczenie zjawiska wysokiej emisji i rozwój odnawialnych źródeł energii.

Projekt obejmuje realizację czterech, spójne i nierozerwalnie ze sobą powiązanych zadań, których wspólna realizacja umożliwi nie tylko kompleksową i trwałą rewitalizację obszaru zdegradowanego,  ale zapewni także w kolejnych latach jego dalszy, sukcesywny i stabilny rozwój, który zaowocuje w konsekwencji zdecydowaną poprawą perspektyw dla młodych ludzi (zmuszonych obecnie do opuszczenia tych terenów w poszukiwaniu pracy), a także podniesieniem standardów życia wszystkich mieszkańców.

Zakres projektu obejmuje:

 1. Bieszczad-ski – Centrum Turystyki Aktywnej – budowa wyciągu krzesełkowego z niezbędnym zapleczem technicznym, budowa wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej wraz z niezbędnym wyposażeniem, systemem monitoringu oraz instalacjami typu OZE
 2. Wańkowa-ski Ośrodek Wypoczynkowo- Szkoleniowy – nadanie nowych funkcji starej nieużywanej szkole poprzez jej przebudowę i rozbudowę na rzecz obiektu hotelowo-szkoleniowego wraz z niezbędnym wyposażeniem, systemem monitoringu, instalacjami typu OZE oraz zagospodarowaniem terenu na rzecz strefy aktywności na świeżym powietrzu
 3. Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego oraz lokalnych tradycji – remont zabytkowego kościoła oraz instalacja systemu monitoringu
 4. Przystosowanie budynku byłej stołówki szkolnej na siedzibę oraz zaplecze socjalne Centrum Integracji Społecznej Gminy Olszanica wraz z systemem monitoringu oraz instalacjami typu OZE.
 5. W ramach projektu zakupiono niezbędne wyposażenie dla wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej oraz Ośrodka Wypoczynkowo – Szkoleniowego Wańkowa-ski

FINANSOWANIE PROJEKTU

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania z EFRR: 9 967 459,37 PLN. Wartość całego projektu wyniosła 20 000 145,17 zł

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.08.2019 r.

Przekazanie placów budowy odbyło się w dniach: 23.09.2020r. , 30.09.2020r. i 08.10.2020r.

Planowana data zakończenia realizacji projektu: 31.05.2022