Klauzula informacyjna dla odbiorców usług Przedsiębiorstwa Rozwoju Infrastruktury Gminy Olszanica PRI Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Rozwoju Infrastruktury Gminy Olszanica PRI Sp. z o.o., 38-722 Olszanica 81, reprezentowane przez Prezesa Spółki.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  możliwy jest pod adresem: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Przedsiębiorstwo Rozwoju Infrastruktury Gminy Olszanica PRI Sp. z o.o., 38-722 Olszanica 8 lub  email: gfx-consulting@wp.pl, 606 762 223.
 3. Dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów oraz adres zamieszkania lub siedziby, nr PESEL, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, numer rachunku bankowego, zostały pozyskane od osób, których dane dotyczą.
 1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f  – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działania przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 • wykonania określonych prawem zadań, wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2018 r. poz. 650 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. 1996 nr 132, poz. 622),
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
 • w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 1. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów  wskazanych w pkt. 4 lub do końca trwania umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym i wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz zawartej umowy.
 6. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).