O FIRMIE

INFORMACJE OGÓLNE

Przedsiębiorstwo Rozwoju Infrastruktury Gminy Olszanica „PRI”  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olszanicy, 38-722 Olszanica 81 wpisana do rejestru przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 09.07.2018 r. pod numerem 0000739266.

 

Spółka została powołana  zgonie z uchwałą Rady Gminy Olszanica  z dnia 29 marca 2018 r. nr XL//276/2018. Jedynym wspólnikiem Spółki jest Gmina Olszanica. 

 

Przedsiębiorstwo Rozwoju Infrastruktury Gminy Olszanica „PRI” Sp. z o.o. jest Spółką funkcjonującą w obszarze usług komunalnych, których odbiorcą jest społeczność Gminy Olszanica. W swojej działalności „PRI” Sp. z o.o.  jako Spółka prawa handlowego godzi realizację celu gospodarczego z realizacją celu społecznego – świadczenia kompleksowych wysokiej jakości usług dla ludności. 

 

ZAKRES DZIAŁANIA

 Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa Rozwoju Infrastruktury Gminy Olszanica „PRI” Sp. z o.o. są zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i
nieprzerwane zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Olszanica w zakresie świadczenia usług komunalnych. „PRI” Sp. z o.o. zarządza mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią ścieków i siecią kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz obiektami technicznymi w aglomeracji Uherce Mineralne a także świadczy usługi w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków. 

 

Przedsiębiorstwo Rozwoju Infrastruktury Gminy Olszanica „PRI” Sp. z o.o. zrealizowało projekt pod nazwą „Bieszczad–ski rewitalizacyjne koło zamachowe rozwoju Gminy Olszanica”, który jest współfinansowany z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014– 2020  – 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, nabór nr RPPK.06.03.00-IZ-00-18-001/18. „PRI” Sp. z o.o. przystąpiła do programu w systemie  partnerskim jako lider wraz z Gminą Olszanica oraz Parafią Rzymskokatolicką pw. Matki Bożej Różańcowej w Wańkowej.

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Zarząd Spółki   –  Prezes Zarządu –  mgr inż. Aleksandra Stelmach-Klajne